متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد کار

۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲ روز
مشاهده جزئیات

تنظیم قرارداد حفظ محرمانگی و عدم رقابت

۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲ روز
مشاهده جزئیات

تنظیم قرارداد مدیرعامل

۱۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲ روز
مشاهده جزئیات

تنظیم قرارداد مشاوره

۲۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲ روز
مشاهده جزئیات

تنظیم قرارداد اعطای لیسانس

۳۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲ روز
مشاهده جزئیات

تنظیم قرارداد اعطای نمایندگی یا عاملیت

۳۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲ روز
مشاهده جزئیات

تنظیم قرارداد پیمانکاری

۴۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲ روز
مشاهده جزئیات

تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان

۳۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲ روز
مشاهده جزئیات

تنظیم قرارداد انتقال فناوری

۳۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام