متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


ثبت انواع صورتجلسه

انحلال شرکت

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

افزایش سرمایه

۶۸۵،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر موضوع فعالیت

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر آدرس شرکت

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

کاهش سرمایه

۵۸۴،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

نقل و انتقال سهام

۴۹۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

تعیین اعضای هیات مدیره

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

مجمع سالیانه

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام