متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


ثبت انواع صورتجلسه

انحلال شرکت

۵۷۰٬۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

افزایش سرمایه

۹۶۰٬۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر موضوع فعالیت

۵۷۰۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر آدرس شرکت

۵۷۰۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

کاهش سرمایه

۷۰۰۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

نقل و انتقال سهام

۷۰۰۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تعیین اعضای هیات مدیره

۵۷۰۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

مجمع سالیانه

۵۷۰۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام