متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


ثبت انواع صورتجلسه

انحلال شرکت

۵۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

افزایش سرمایه

۹۶۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر موضوع فعالیت

۵۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تبدیل شرکت

۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۳۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر آدرس شرکت

۵۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

کاهش سرمایه

۷۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

نقل و انتقال سهام

۷۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تعیین اعضای هیات مدیره

۵۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

مجمع سالیانه

۵۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام