متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


ثبت انواع صورتجلسه

تغییر موضوع فعالیت

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

افزایش سرمایه

۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تعیین اعضای هیات مدیره

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر آدرس شرکت

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

سایر صورتجلسات تغییرات

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

مجمع سالیانه

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

انحلال شرکت

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

نقل و انتقال سهام

۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تبدیل شرکت

۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۳۰ روز
مشاهده جزئیات
ورود / ثبت‌نام