متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


سایر خدمات

المثنی مدارک اشخاص حقوقی

۵۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

برگه سهام

۵،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

دفتر نقل و انتقال سهام

۵۵،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

پلمپ دفاتر ۵۰ برگ

۱۴۷،۳۴۲ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

اخذ کد اقتصادی

۸۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۳۰ روز
مشاهده جزئیات

پلمپ دفاتر ۱۰۰ برگ

۱۶۹،۵۲۲ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

پلمپ دفاتر ۲۰۰ برگ

۲۰۵،۵۰۲ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام