متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر سال مالی

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر آدرس شعبه

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر نام

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

کاهش اجباری سرمایه

۵۸۴،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

کاهش اختیاری سرمایه

۵۸۴،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

نقل و انتقال سهام

۴۹۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

پرداخت سرمایه تعهدی

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام