متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


ثبت موسسه

۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۴ روز
مشاهده جزئیات

تغییر موضوع فعالیت

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

قرارداد تولید محتوا

۶۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

افزایش سرمایه

۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

قرارداد مدیرعامل

۶۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

قرارداد پیش فروش ساختمان

۸۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

تعیین اعضای هیات مدیره

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر آدرس شرکت

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

سایر صورتجلسات تغییرات

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات
ورود / ثبت‌نام