متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


نمونه قرارداد اعطای لیسانس

۱۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

تنظیم قرارداد اعطای لیسانس

۳۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲ روز
مشاهده جزئیات

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی یا عاملیت

۱۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

تنظیم قرارداد اعطای نمایندگی یا عاملیت

۳۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲ روز
مشاهده جزئیات

نمونه قرارداد پیمانکاری

رایگان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

تنظیم قرارداد پیمانکاری

۴۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲ روز
مشاهده جزئیات

نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان

۱۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان

۳۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲ روز
مشاهده جزئیات

نمونه قرارداد انتقال فناوری

۱۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام