مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی


شرایط و مراحل لازم برای اخذ کارت بازرگانی برای شخص حقیقی

شرایط و مراحل لازم برای اخذ کارت بازرگانی برای شخص حقیقی

بعد از بررسی اینکه کارت بازرگانی چیست و چه کاربردی دارد، به بیان مراحل و مدارک لازم برای دریافت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی می پردازیم :  

مراحل صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

در ابتدا باید تعیین کرد که صدور کارت بازرگانی شخص حقیقی مورد تقاضاست یا صدور کارت بازرگانی برای شخص حقوقی؛ زیرا شرایط و مراحل اخذ کارت بازگانی، بسته به اینکه شخص حقیقی است یا حقوقی، متفاوت است.

 1. درخواست صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی را در سایت اتاق بازگانی در این آدرس ثبت می نماییم.
 1. مدارک ذیل را برای صدور کارت بازرگانی باید تهیه نمایید؛ به منظور سهولت کار، اتاق بازرگانی ایران، مدارک لازم را در سایت خود قرارداده است؛ با کلیک کردن روی این لینک ، فایل مدارک مورد نیاز را دانلود نمایید.
 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد. (برای دریافت اصل اظهارنامه به این لینک مراجعه نمایید.)
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی
 • اصل کارت ملی
 • اسکن وبارگذاری عکس ( تمام رخ، ساده، رنگی و با پشت طمینه سفید)
 • اصل مدرک تحصیلی معتبر( حداقل مدرک لیسانس)
 • ﺗﺒﺼﺮه :دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺸﺎورزی، ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﺧﺪﻣﺎت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دوسال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند.
 • تبصره ۲: افرادی که فاقد ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ جهت ارائه مدارک ﻣﺜﺒﺘﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 • تبصره ۳: اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ۳ سال ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺎق را دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 • اصل ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن؛ متقاضیان بالای ۵۰ سال از ارائه کارت پایان خدمت معافند.
 • حداقل سن ۲۳ سال تمام
 • اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری وﺣﺴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 • اراﺋﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک ذﯾﻞ:
 • اﻟﻒ- ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺶ داﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺑﻪ آدرس دﻓﺘﺮ ﮐﺎر (آدرس اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ).
 • ب- اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ، ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺑﻪ آدرس دﻓﺘﺮ ﮐﺎر (آدرس اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ).
 • ج- اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﮕﺎه اﻣﻼک دارای ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ، ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺑﻪ آدرس دﻓﺘﺮ ﮐﺎر (آدرس اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ)
 • ﻣﺪرک ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی (ﺻﻨﻮف ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.)
 • ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه پیش ثبت نام در سایت gov.ir
 1. مدارک فوق را تهیه نمایید و پرینت آن را در سایت اتاق بازرگانی، آپلود نمایید.
 2. در صورتی که تاکنون، دفاتر مخصوص تاجر را اخذ نکرده اید، به اداره پست محله خود مراجعه نمایید و درخواست دفتر نمایید.
 3. به اداره ثبت شرکت ها، واقع در شهرستان خود، رجوع نمایید و درخواست گواهی پلمپ دفاتر نمایید.
 4. پس از طی مراحل قبل، مدارک خود را به اداره ثبت ببرید و به بخش مربوطه تحویل نمایید تا کارهای مقدماتی آن انجام شده و به اتاق بازرگانی فرستاده شود.
 5. نهایتا زمان و مکان کلاس های آموزشی از طریق وسایل ارتباطی چون؛ پیامک و… به شما اعلام میگردد.

البته راه ساده‌تر برای طی کردن مراحل صدور کارت بازرگانی به صورت اینترنتی و بدور از دوندگی، ثبت نام در این سایت و یا تماس با شماره تلفن ۷۴۳۱۸۷۰۰-۰۲۱ می‌باشد.


لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

5/5 (9)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *