ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی چیست؟

 تعریف طرح صنعتی: طرح صنعتی برگردان کلمه انگلیسی Industrial design و یا کلمه فرانسوی Design industriel می­باشد. آن چه که در قانون در تعریف طرح­ های صنعتی آمده است بدین شرح است: هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ­ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ­ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا […]