فسخ قرارداد

فسخ قرارداد

۱ مقاله منتشر شده

نحوه محاسبه ذخیره مرخصی کارگران تغییر کرد

خبر ۳ دقیقه 4.8   از ۵

از این به بعد، مزایایی که وابسته به حضور در محل کار هستند نیز، باید در محاسبه ذخیره مرخصی‌ کارگر گنجانده شده و به او پرداخت شوند.