مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی

دسته بندی

مسئولیت حقوقی

1 پست
مسئولیت های مدیرعامل در شرکت های سهامی
18 فروردین 1397
پیش از این در مجله ثبت یار، با بیان ارکان شرکت های سهامی، به مسائل مهمی چون ؛ شرایط تصمیم گیری در شرکت های سهامی، نحوه انتخاب مدیران، محدودیت های انتخاب مدیران و هم چنین شکایت سهامداران علیه مدیران پرداختیم. اما در این یادداشت برآنیم تا به صورت خاص به مسئولیت های مدیر عامل در […]